АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

"PRUFIT", в подальшому іменується Агент ФОП Нікітішин Дмитро Олександрович ЄДРПОУ: 3215214897, висловлює намір укласти агентський договір на умовах, що містяться в Публічній Оферті, з фізичними особами, в подальшому іменуються Принципалами.1. Основні поняття

1.1. Агент ФОП Нікітішин Дмитро Олександрович ЄДРПОУ: 3215214897 — "ПРОФІТ", що бере участь у цьому Договорі і надає Принципалу послуги в порядку і на умовах цього Договору.

1.2. Акцепт Оферти — повне і беззастережне прийняття цієї Оферти Принципалом в порядку, передбаченому п. 2.2. цієї Оферти.

1.3. Зарезервована сума - грошова сума, що відповідає сумі сплаченої Платником Агенту як забезпечувального платежу для подальшого перерахування зазначеної грошової суми (в тому числі пропорційно зменшеною) Принципалу за надані Платнику послуги відповідно до Угоди.

1.4. Особистий кабінет — персональний розділ Принципала на Сайті, пов'язаний з індивідуальним Обліковим записом, в якому доступні надані на Сайті Сервіси.

1.5. Принципал - сторона цього Договору (Виконавець по Угоді користувача), що надає через Сайт послуги здійснила Акцепт в установленому Публічної офертою порядку, яка отримує грошові кошти Платника за реалізовані послуги.

1.6. Публічна Оферта — даний документ, розміщений за адресою https://prufit.pro/agentskiy-dogovor (url-адреса за якою можна даний документ прочитати).

1.7. Сайт — сайт, розміщений в мережі інтернет за адресою https://prufit.pro.

1.8. Сервіси — функціональні можливості, служби, послуги, інструменти, доступні на Сайті.

1.9. Платник - особа, яка купує послуги Принципала на Сайті Агента (Замовник по Угоді користувача).

2. Предмет договору


2.1. Агент зобов'язується від свого імені і за рахунок Принципала здійснювати прийом грошових коштів від Платників за послуги Принципала і перерахування їх Принципалу, а Принципал зобов'язується сплатити Агенту винагороду в розмірі та в порядку, встановленому цим Договором. Агент є агентом Принципала тільки в частині прийняття від Платника і перерахування зарезервовані суми Принципалу або повернення зарезервованих суми Платнику у випадках, порядку та на умовах, передбачених цією Публічною офертою.

2.2. Принципал здійснює Акцепт цієї Оферти шляхом заповнення Реєстраційної форми або проставлення відмітки “прочитав і згоден з умовами оферти” при заповненні в Особистому кабінеті реквізитів на виплату грошових коштів.

2.3. У разі, якщо Принципал не згоден з будь-яким положенням Договору та (або) додатків до нього, він повинен негайно припинити використання послуг Агента.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Агент зобов'язується:

3.1.1. Організувати взаємодію Принципалів і Платників відповідно до Угоди з метою покупки, продажу, а також замовлення виконання послуг.

3.1.2. Забезпечити технічну справність на сайті https://prufit.pro/  і дотримуватися виконання даного договору.

3.1.3. Здійснювати прийом грошових коштів від Платників за послуги Принципала.

3.1.4. Вести облік грошових коштів, що належать Принципалу.

3.1.5. Здійснювати перерахування грошових коштів, прийнятих від Платників, в порядку, встановленому розділом 5 справжньої угоди.

3.1.6. Надавати Принципалу звіти Агента згідно п. 4.2. справжньої угоди.

3.1.7. Зберігати конфіденційність особистих даних Принципалів і Платників.

3.2. Агент зобов'язаний виконувати передбачені п. 2.1 Публічної оферти дії належним чином і своєчасно.

3.3. Агент має право відступити від вказівок Принципала, якщо за обставинами справи це необхідно в інтересах Принципала і Агент не міг попередньо запитати Принципала або не отримав відповідь на свій запит протягом 3 робочих днів після його відправлення.


3.4. Принципал зобов'язується:

3.4.1. Своєчасно і повністю виплачувати Агенту винагороду в розмірі та порядку, встановленому цією Публічною офертою.

3.4.2. Надавати Агенту всю необхідну інформацію для виконання зобов'язань за цим Договором.

3.4.3. Надати Агенту достовірну інформацію.

3.5. Агент має право залучати інших осіб – субагентів - для здійснення прийому платежів фізичних осіб (Платників) з метою виконання доручень Принципала за цим Договором. Субагент має право здійснювати прийом платежів або від свого імені, або від імені Агента. Агент залишається відповідальним за дії субагента перед Принципалом.


3.6. Принципал має право:

3.6.1. Контролювати дії Агента, що виконуються ним в рамках цього Договору, за допомогою Особистого кабінету.

3.6.2. Отримувати звіти Агента про виконання доручень Принципала.

3.7. Агент здійснює прийом платежів від Платників за умови, якщо:

3.7.1. При здійсненні платежу Платником вказана інформація, що дозволяє однозначно ідентифікувати Платника.

3.7.2. Платіж здійснюється в гривнях національній валюті України.

3.8. Зарезервована сума надходить Агенту виключно для того, щоб гарантувати і забезпечити перерахування оплати за роботу (в тому числі пропорційно зменшену) Принципала у випадках, передбачених Угодою.

3.9. Ні на які інші цілі, крім передбачених Угодою та Публічної офертою, Агент не може використовувати зарезервовану суму, за винятком випадків, коли це прямо вимагається від Агента відповідно до чинного законодавства, про що Агент зобов'язаний повідомити Принципала і Платника по електронній пошті на адресу , зазначену в Особистому кабінеті.

3.10. Після оплати зарезервованої суми кошти резервуються на рахунку Агента до їх виплати Принципалу або повернення Платнику.

4. Винагорода Агента і звіт Агента

4.1. Принципал сплачує Агенту винагороду за виконання доручення в розмірі 1% від сплачених Платниками грошових коштів за послуги Принципала.

4.2. З періодичністю один раз на місяць не пізніше 10-го числа Агент зобов'язується надавати Принципалу звіт Агента. Звіт розміщується в Особистому кабінеті Принципала на Сайті. Уразі ненадання звіту, Послуга є наданою.

4.3. Звіт не надається, якщо у відповідному місяці Агент не виплачував Принципалу грошових коштів.

4.4. Принципал зобов'язаний розглянути звіт протягом 4 (чотирьох) робочих днів з моменту розміщення в Особистому кабінеті і в разі наявних заперечень в письмовому вигляді повідомити про них Агенту протягом вище зазначеного терміну. В іншому випадку звіт вважається прийнятим, а послуги Агента - наданими в повному обсязі. Після затвердження звіту претензії по звітному періоду не приймаються.

4.5. Агент утримує належну винагороду від суми, що підлягає перерахуванню Принципалу.

5. Порядок розрахунків

5.1. Всі грошові кошти, за винятком випадків, передбачених у пунктах 5.3, 5.11. Публічної Оферти, отримані Агентом по виконанню доручень за цим Договором, скоєних в інтересах Принципала, Агент зобов'язаний перераховувати Принципалу на рахунок Принципала.

5.2. Переказ грошових коштів Принципалу обробляється на третю робочу добу після отримання заявки на виведення коштів з боку Виконавців. 

5.3.Переказ грошових коштів Принципалу здійснюється не пізніше семи діб після того, як робота вважається прийнятою відповідно до пункту 2 розділу “Права і обов'язки “Заказчиков” угоди користувача

5.4. При виведенні грошової винагороди з принципала утримується комісія платіжної системи. Комісія залежить від способу виведення грошових коштів і вираховується індивідуально від обраного способу виведення.

5.5. Принципал не може претендувати на отримання грошових коштів від Агента, якщо він не виконав своїх обов'язків перед Платником, не виконавши роботу або виконавши її не у відповідності із завданням, і “Арбітражем” прийнято рішення про повернення грошових коштів Платнику.

5.6. До перерахування Принципалу доступні грошові кошти, отримані від Платників, за вирахуванням винагороди Агента.

5.7. Принципал самостійно несе відповідальність за виплату податків відповідно до податкового законодавства країни за місцем його проживання.

5.8. Принципал не має права вказувати реквізити третьої особи для перерахування Агентом належних Принципалу грошових коштів.

5.9. Агент переводить кошти виключно на гривневі рахунки Принципала (одержувача платежу).

5.10. Датою виконання обов'язку Агента по перерахуванню грошових коштів вважається дата списання грошових коштів з розрахункового рахунку Агента.

5.11. Принципал зобов'язується відшкодувати Агенту грошові суми, стягнені з Агента платіжними системами (кредитними установами) за порушення Принципалом чинного законодавства, правил міжнародних платіжних систем, вчинення шахрайських або протиправних дій. Агент має право відняти зазначені суми з сум, належних Принципалу. У разі, якщо коштів, отриманих від Платників, недостатньо для утримання зазначених сум, Принципал відшкодовує їх протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту виставляння Рахунку. Рахунок на оплату виставляється за допомогою Особистого кабінету.

5.12. У разі, якщо одержувачем платежу є нерезидент України, Агент залишає за собою право утримувати додаткові комісії/збори.

5.13. Якщо Принципал вказав в Особистому кабінеті неправильні реквізити свого рахунку або вказав неіснуючий рахунок, або внаслідок подібних чи інших причин, які об'єктивно не залежать від Агента, перерахування зарезервованої суми (в тому числі пропорційно зменшеної) стало неможливим, Агент направляє повідомлення про це Принципалу через захищені сторінки сайту протягом трьох робочих днів з моменту першої спроби перерахування зарезервовані суми (в тому числі пропорційно зменшені). 
В цьому випадку Принципал зобов'язується надати Агенту коректні відомості, за якими можливе перерахування зарезервованої суми (в тому числі пропорційно зменшеної) протягом 3 робочих днів.

5.14. Якщо протягом терміну, передбаченого пунктом 5.10 Публічної оферти, коректні відомості, за якими можливе перерахування зарезервованої суми (в тому числі пропорційно зменшеної), не були представлені Агенту Принципалом, то Агент має право повернути зарезервувати суму Платнику. При цьому Агент за допомогою програмно-технічних засобів Сайту направляє Платнику наявну інформацію про принципалом, яка має право вимагати перерахування йому зарезервовані суми (в тому числі пропорційно зменшені), при цьому прийняті на себе Агентом зобов'язання по Угоді користувача і Публічної офертою, вважаються належним чином і в повній мірі виконаними.

5.15. У разі повернення коштів Платнику комісія Агента на суму яка повертається не накладається, тобто сума повертається в повному обсязі.

6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за цим Договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.

6.2. Агент не несе відповідальності перед Платником за дії (бездіяльность) Принципала.

7. Форс – мажор

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами. До таких подій надзвичайного характеру відносяться: війна і військові дії, повстання, епідемії, землетруси, повені, акти органів влади, що безпосередньо зачіпають предмет цього Договору, і інші події, які компетентний державний орган визнає і оголосить випадками непереборної сили.

8. Вирішення суперечок

8.1. Сторони прагнутимуть вирішувати всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути з цього Договору, шляхом переговорів. Якщо зазначені суперечки не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони підлягають передачі на дозвіл до суду за місцем знаходження Агента.

8.2. Сторони зобов'язуються дотримуватися досудовий претензійний порядок перед зверненням до суду. Термін відповіді на інформацію, що надійшла досудову претензію складає 30 (тридцять) календарних днів. Досудова претензія повинна бути направлена ​​в письмовому вигляді за адресою місцезнаходження Агента.

9. Заключні положення

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту акцепту Публічної оферти Принципалом і діє до моменту його розірвання в порядку, передбаченому цим Договором.

9.2.Агент має право в будь-який момент змінювати цей Договір і всі додатки до нього (повністю або в частково) в односторонньому порядку, без попереднього узгодження з Принципалом. Всі зміни вступають в силу на наступний календарний день після розміщення на Сайті.

9.3. Принципал зобов'язується самостійно стежити за змінами цього Договору та додатків до нього шляхом періодичного ознайомлення з актуальною редакцією, не менше одного разу на місяць. Принципал самостійно відповідає за будь-які наслідки, які настали у зв'язку з тим, що він не ознайомився з актуальною редакцією цього Договору та додатків до нього.

9.4. Агент має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору (повністю або в частині) шляхом повідомлення про це Принципала через Особистий кабінет, за адресою електронної пошти або іншим способом не менше, ніж за 20 днів до дати припинення.
У цьому випадку Договір вважається розірваним з дати, зазначеної в такому повідомленні.

9.5. Агент має право на відкликання оферти. У разі відкликання цього Договору Агентом протягом терміну його дії цей Договір вважається припиненим з моменту відкликання. Відгук здійснюється шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

9.6. Розірвання Договору можливе після погашення заборгованостей, що виникли до дати розірвання.